CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Art. 1 Generalități

Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal (de exemplu, titlu, nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon) numai în conformitate cu prevederile legii germane privind protecția datelor și ale legii privind protecția datelor din Uniunea Europeană (UE). Următoarele prevederi vă vor informa, pe lângă informațiile privind scopurile de prelucrare, destinatarii, bazele legale și perioadele de stocare, și despre drepturile dvs. și despre operatorul pentru prelucrarea datelor dvs. Această politică de confidențialitate se aplică numai site-urilor noastre web. În cazul în care sunteți direcționat către alte site-uri prin intermediul link-urilor de pe paginile noastre, vă rugăm să vă informați despre utilizarea respectivă a datelor dvs. acolo.

Art. 3 Informații despre cookie-uri

(1) Scopul prelucrării datelor

Acest site web utilizează cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic. Acestea sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate în sau de către browserul dvs. de internet pe sistemul dvs. informatic.

(2) Temeiul juridic

Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare este prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.

(3) Interes legitim

Interesul nostru legitim este funcționalitatea site-ului nostru web. Datele de utilizator colectate prin intermediul cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator. Astfel se păstrează interesul dvs. în ceea ce privește protecția datelor.

(4) Durata de depozitare

Cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic sunt șterse, de obicei, atunci când browserul este închis. Cookie-urile persistente au perioade de valabilitate diferite, de la câteva minute la câțiva ani.

(5) Dreptul de opoziție

Dacă nu doriți ca aceste module cookie să fie stocate, vă rugăm să dezactivați utilizarea modulelor cookie în browserul dvs. de internet. Cu toate acestea, acest lucru poate cauza o limitare funcțională a site-ului nostru web. De asemenea, puteți șterge cookie-urile persistente în orice moment, modificând setările browserului dvs.

Art. 4 Drepturile persoanei vizate

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți „persoana vizată” în sensul RGPD și aveți următoarele drepturi față de operator:

 

1. Dreptul de acces al persoanei vizate

Puteți solicita operatorului să confirme dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate.

 

În cazul unei astfel de prelucrări, puteți solicita operatorului următoarele informații:

 

(1) scopurile prelucrării datelor cu caracter personal;

 

(2) categoriile de date cu caracter personal în cauză;

 

(3) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal;

 

(4) perioada de timp estimată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă;

 

(5) dreptul de a solicita operatorului să rectifice sau să șteargă datele cu caracter personal sau dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei astfel de prelucrări;

 

(6) dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

 

(7) dreptul la toate informațiile disponibile cu privire la sursa datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;

 

(8) existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în conformitate cu articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative pentru dvs. cu privire la logica implicată, precum și la consecințele și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări.

 

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a fi informat dacă datele cu caracter personal care vă privesc sunt transferate către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest sens, puteți solicita să fiți informat cu privire la garanțiile adecvate în conformitate cu articolul 46 din RGPD în legătură cu acest transfer.

2. Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a obține corectarea și/sau completarea datelor dvs. cu caracter personal de la operator în cazul în care datele dvs. cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Operatorul trebuie să efectueze corecția fără întârziere.

3. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele situații:

 

(1) în cazul în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal care vă privesc pe o perioadă de timp care să-i permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

 

(2) prelucrarea este ilegală și refuzați să ștergeți datele cu caracter personal și solicitați, în schimb, restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

 

(3) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. aveți nevoie de acestea pentru a stabili, exercita sau apăra drepturi legale; sau

 

(4) în cazul în care ați formulat o opoziție împotriva prelucrării în conformitate cu art. 21 (1) RGPD și nu s-a stabilit încă dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor dvs.

 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost restricționată, aceste date pot fi prelucrate, cu excepția stocării, numai cu consimțământul dvs. sau în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unor drepturi legale sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

 

În cazul în care restricționarea prelucrării a fost limitată în conformitate cu condițiile menționate mai sus, veți fi informat de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

  

4. Dreptul la ștergere

a) Obligația de ștergere

 

Aveți dreptul de a obține de la operator ștergerea imediată a datelor dvs. cu caracter personal, iar operatorul este obligat să șteargă aceste date fără întârziere în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

 

(1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

 

(2) vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

 

(3) depuneți o obiecție împotriva prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD și nu există motive legitime pentru prelucrare sau depuneți o obiecție împotriva prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din RGPD;

 

(4) datele dvs. cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

 

(5) datele dvs. cu caracter personal trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau din dreptul unui stat membru care se aplică operatorului;

 

(6) datele dvs. cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1);

 

b) Obligația de a informa alți operatori (terțe părți)

 

În cazul în care operatorul a făcut publice datele dvs. cu caracter personal și este obligat să le șteargă în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din RGPD, acesta trebuie să ia măsuri rezonabile, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costul implementării, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că dvs., în calitate de persoană în cauză, ați solicitat ștergerea oricăror linkuri către aceste date cu caracter personal sau a oricărei copii sau reproduceri a acestora.

 

c) Excepții

 

Dreptul la ștergere nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

 

(1) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;

 

(2) pentru îndeplinirea unei obligații legale care impune prelucrarea în temeiul legislației Uniunii sau a statelor membre de care aparține operatorul sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau pentru exercitarea autorității publice transferate operatorului;

 

(3) din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) și (i), precum și cu articolul 9 alineatul (3) din RGPD;

 

(4) în scopuri de arhivare în interes public, de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menționat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze grav realizarea obiectivelor unei astfel de prelucrări; sau

 

(5) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

 

5. Obligația de notificare

În cazul în care v-ați exercitat dreptul de a corecta, șterge sau limita prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, operatorul este obligat să informeze toți destinatarii cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal cu privire la această corectare sau ștergere a datelor sau la limitarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau implică un efort disproporționat.

 

Aveți dreptul de a fi informat de către operator cu privire la acești destinatari.

  

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului de date, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. În plus, aveți dreptul de a transmite aceste date către un alt operator, fără a fi împiedicat de către operatorul căruia i s-au furnizat datele cu caracter personal, în cazul în care:

 

(1) prelucrarea se bazează pe un consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b); și

 

(2) prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate.

 

În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul ca datele dvs. cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu pot fi afectate prin aceasta.

 

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice încredințate operatorului de date.

  

7. Dreptul la opoziție

Din motive care decurg din situația dvs. particulară, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, care este efectuată în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f); acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

 

Operatorul nu va mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care poate dovedi că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă prelucrarea servește la constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

 

În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc în scopul unui astfel de marketing; acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri, în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct.

 

În cazul în care vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal care vă privesc nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

 

În contextul utilizării serviciilor societății informaționale și fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, aveți posibilitatea de a vă exercita dreptul de opoziție prin mijloace automatizate, utilizând specificații tehnice.

 

8. Dreptul de a retrage declarația de consimțământ în temeiul Legii privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment declarația de consimțământ în temeiul Legii privind protecția datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la retragere.

  

9. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care are efecte juridice asupra dvs. sau care vă afectează în mod semnificativ într-un mod similar.

 

Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia:

 

(1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și un operator de date;

 

(2) este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul unui stat membru căruia i se aplică operatorul și care prevede, de asemenea, măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; sau

 

(3) se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

 

Cu toate acestea, este posibil ca aceste decizii să nu se bazeze pe categorii speciale de date cu caracter personal, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), cu excepția cazului în care se aplică articolul 9 alineatul (2) litera (a) sau (g) și există măsuri adecvate de protejare a drepturilor și libertăților și a intereselor dvs. legitime.

 

În ceea ce privește cazurile menționate la alineatele (1) și (3), operatorul de date trebuie să ia măsurile adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele dvs. legitime, cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea operatorului de date, de a-și expune propria poziție și de a contesta decizia.

 

10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aveți reședința obișnuită, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă prezentul regulament.

 

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea trebuie să informeze reclamantul cu privire la evoluția și la rezultatul plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac judiciare, în conformitate cu articolul 78.

Responsabil de prelucrarea datelor:

CONECON GMBH
Industriestraße-Ost 7
63808 Haibach

Telefon +49 6021 45605-0
datenschutz@conecon.com

Ihr Browser ist veraltet!

Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt darzustellen. Den Browser jetzt aktualisieren

×

Bitte aktivieren Sie JavaScript

Um diese Webseite in vollem Umfang nutzen zu können, aktivieren Sie bitte in den EInstellugnen Ihres Browsers JavaScript.